Tájékoztatás a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Tisztelt Atléták, Edzők, Szakosztályok!

Az EMMI a következő információkat tette közzé a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásait illetően:

Magyar állampolgárokkal kapcsolatos rendelkezések:

A 2020. szeptember 1-jétől hatályos, járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§-a tartalmaz rendelkezéseket a magyar sportolók külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét illetően. Ez alapján – tekintettel a Rendelet 3.§-ában foglaltakra – főszabály szerint az alábbi szabályozás irányadó:

„Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,

b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,

c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.”

A Rendelet a sportolók, sportszakemberek esetében előírja továbbá, hogy a hatósági házi karantén helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét is ki kell jelölni.

A fenti főszabály alól a Rendelet 4. §-a biztosít felmentési lehetőséget, amely alapján a karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása érdekében. A sportolók, sportszakemberek esetében biztosított kedvezmény, hogy két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – között nem 48, hanem 24 órának kell eltelnie.

A felmentés feltétele, hogy a két alkalommal elvégzett vizsgálat igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

 A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai alapján a külföldről érkező magyar állampolgár személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, úgy az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Mindazonáltal, a karantén ideje alatt – a sikeres és eredményes felkészülés biztosítása érdekében – a sportszervezet által szervezett edzés látogatható, valamint az érintett személy a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet.

 

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezések:

A Rendelet rögzíti, hogy a nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be, ez alól csak törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg kivételt, továbbá egyes esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

Ilyen kivételes esetkör az is, ha az érintett személy kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel céljából kíván Magyarországra utazni. A rendőri szerv engedélye iránti kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő (magyar, illetve angol nyelven) és benyújtható törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján is.

Az a nem magyar állampolgár, aki a rendőri szervtől a beutazáshoz az engedélyt megkapta, a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be, akinél pedig a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. A karanténban elhelyezett személy kérelmére a járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy az érintett személy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása érdekében. Amennyiben az elvégzett SARS-CoV-2 PCR tesztek igazolják, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantén alól az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

Az a nem magyar állampolgár, aki

a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt –,

b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkezik,

c) a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező

ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,

cb) sportszakember, valamint

cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy

Magyarország területére beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt  eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

A fenti személyek akkor is beléphetnek Magyarország területére, ha – az Európai Labdarúgó Szövetség vonatkozó protokolljára is figyelemmel – a sporteseményt, illetve a sportrendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

 A Rendelet értelmében a Kormány a kiemelt sportrendezvények kapcsán követendő járványügyi előírások vonatkozásában külön kormányrendeletet dolgozhat ki.

Ingázás:

A Rendelet alapján a külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, azonban a személyek Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül kötelesek tartózkodni és kötelesek Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

A külpolitikáért felelős miniszter által a Rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján meghatározott országgal szomszédos, Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

Álláspontunk szerint azok a sportolók, akik sporttevékenységükkel kapcsolatban ingáznak és a fenti feltételeket nem tudják betartani, az általános szabályok szerint kaphatnak beutazási engedélyt, illetve felmentést a karantén szabályai alól.

Járványügyi adatkezelés:

A kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban elhelyezett személyeket az illetékes járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi. Ezzel kapcsolatban a rendőrség is jogosult

a) a járványügyi elkülönítésre, járványügyi megfigyelésre, járványügyi zárlatra, valamint járványügyi korlátozásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére,

b) a járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés, járványügyi zárlat, valamint járványügyi korlátozás alatt álló személyek nyilvántartására,

c) a közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személyek, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek nyilvántartására.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén, a rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.

Az illetékes járványügyi hatóság a hatósági házi karantén elrendeléséről vagy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a járványügyi elkülönítésről, járványügyi megfigyelésről, járványügyi zárlatról, valamint járványügyi korlátozásról szóló határozatot soron kívül továbbítja a rendőrség részére az ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében.

A rendőrség a fenti adatokat a járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából nyilvántartja és azokat  a hatósági házi karantén, a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés, a járványügyi zárlat, valamint a járványügyi korlátozás megszűnésének időpontjában törölni kell.

 

 

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2024 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.